Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 241 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัยสายพิณ สมุทรทัย
2545ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วรรณภา พงษ์ดีวรรณภา พงษ์ดี
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เพ็ญศรี รุจาคมเพ็ญศรี รุจาคม
2539ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญาจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
2539ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตประชาธิปไตยกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในบ้าน โรงเรียนและสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พิมพ์ใจ คำก้อนพิมพ์ใจ คำก้อน
2539ผลของการใช้เทปนิทานในวิชาศิลปศึกษา ที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุติกร คำแก้วยุติกร คำแก้ว
2539ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน / สายรุ้ง พุ่มตระกูลสายรุ้ง พุ่มตระกูล
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ำ / รุจิรา คำแสนใสรุจิรา คำแสนใส
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลางสนั่น มาสกลาง
2539การพัฒนาหน่วยการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น / ดรุณี ศรีตระกูลดรุณี ศรีตระกูล