Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 184 (Search time: 0.057 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเสริฐ ไชยทิพย์; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; สุนิษา ตุ้ยยวง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระวางเรือดัชนีบอลติกดรายกับราคาหุ้น บริษัทเดินเรือบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between the freight rate baltic dry index and some selected stock prices in shipping companies of the Stock Exchange of Thailand / จาตุรงค์ มูลละจาตุรงค์ มูลละ
2550การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting the stock prices of property development sector on the stock exchange of Thailand /cสิวารมณ์ ธกูลสวัสดิ์สิวารมณ์ ธกูลสวัสดิ์
2554การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = An analysis of relationship between the volatilities of the returns of industry group indices in Stock Exchange of Thailand and the Volatility of the Rate of Differential of Private Capital Mobility of Thailand / พีรพัฒน์ เจตะภัยพีรพัฒน์ เจตะภัย
2554ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศสุทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเกิดใหม่ = The Relationship between the foreign investment in the stock exchange of Thailand and exchange rate of emerging markets / ศรีธรรมศักดิ์ บริสุทธิ์ศรีธรรมศักดิ์ บริสุทธิ์
2553การจำลองแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภททุนที่ผันแปรไปตามเวลา กรณีศึกษากลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Time varying capital asset pricing model: A Case study of the Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand / นาราลิน วงศ์เรืองนาราลิน วงศ์เรือง
2553การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดที่ตัดแต่งค่าคลาดเคลื่อน = Factors affecting stock returns in food and beverage sector in the Stock Exchange of Thailand Using Least Trimmed Squares Regression / ณัฐนรีย์ มงคลเกิดณัฐนรีย์ มงคลเกิด
2554การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีบอลติกดรายและราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น = Analysis of relationship between baltic dry index and stock prices in transportation and logistics sector of the stock exchange of Thailand Using Cointegration Method / อานนท์ กันทะเตียนอานนท์ กันทะเตียน
2550การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญกลุ่ม SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand / กนกวลี รัตนนัยน;"Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand"กนกวลี รัตนนัยน์
2547การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์