Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 145 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเมืองในกระบวนการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ : ศึกษากรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2540 / วัฒนา ชัยสวัสดิ์วัฒนา ชัยสวัสดิ์
2539ความชอบธรรมในสังคมการเมืองไทย : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ก่อพงษ์ โกมลรัตน์ก่อพงษ์ โกมลรัตน์
2541ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารงานชุด พันเอก(พิเศษ)สกล กลันทะกะสุวรรณ / ธนัท จันทร์ดีธนัท จันทร์ดี
2541ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์วัลลภัช สุขสวัสดิ์
2540ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
2541กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ / สุรีพร พิจิตรธรรมสุรีพร พิจิตรธรรม
Jul-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผงลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อติภาว์ ณ กุล
Aug-2557ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์; อุบลรัตน์ หยาใส่
Sep-2558ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณรงค์ สินสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
2550ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems affecting in quality of National Identification card service of local registration office of Chiang Mai Municipality / พุฒิกุล ชลสิทธิ์พุฒิกุล ชลสิทธิ์