Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 15418 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยที่นำมาผลิตซ้ำ = Analyzing social ideology appearing in reproduced Thai drama series / นภัทร อารีศิรินภัทร อารีศิริ
2553ผลของโปรแกรมพัฒนาการเข้าถึงใจตามแนวคิดของโรเจอร์ส ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น = Effects of empathy development program based on rogerian approach to reduce aggressive behavior among adolescents / ศิริธร เรียบสันเทียะศิริธร เรียบสันเทียะ
2546ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยรรยง พร้อมสุขยรรยง พร้อมสุข
2545ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ประจักษ์ วงค์ปัญญาประจักษ์ วงค์ปัญญา
2546บทบาทของกองทัพภาคที่ 3 ในการขจัดปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-พม่า / พงศ์ชนก ยิ่งวิริยะพงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ
2546ทัศนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาบ้า / วรการ ปัญณะวิชัยวรการ ปัญณะวิชัย
2546พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
2545เงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่ / มะลิวัลย์ โสภามะลิวัลย์ โสภา
2546สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานไทยที่ทำงานในบรรษัทข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ชัยพร บุตรเจริญชัยพร บุตรเจริญ
2546การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / กัลยาณี สุวรรณประเสริฐกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ