Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 238 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Pantip Plaza Chiang Mai / ภูมิกนก อริยนานาภูมิกนก อริยนานา
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' decisions in Buying finished products made from hand woven cotton in Chiang Mai Province / เกษมณี ยานะโสเกษมณี ยานะโส
2553พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่เลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of customers using housing loan service of Bangkok Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / อภิรักษ์ ศรียาบอภิรักษ์ ศรียาบ
2554พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing house brand products at hypermarketsจารุมาศ โต๊ะถม
2553พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาปลาของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's choice in selecting fish spa service in Chiang Mai Province / ยงยศ สุวรรณสายงยศ สุวรรณสา
2552พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อที่นอนคุณภาพสูงของร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards buying high quality mattress of Bansuay Furniture Center, Chiang Mai Province / เจริญ สิริโสภณพณิชเจริญ สิริโสภณพณิช
2552ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ทาสีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer demand towards painted wood furniture in Mueang Chiang Mai District / วีระยา ลักขณาวัฏวีระยา ลักขณาวัฏ
2552พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับ = Behavior of Chiang Mai University undergraduate students towards buying jewelry / สมภพ สุคนธสรรพ์สมภพ สุคนธสรรพ์
2551พฤติกรรมในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = The Consumer's behavior of buying GSB life insurance of governent savings Bank in ChiagnMai Province / ขวัญจิตร มีมะแมขวัญจิตร มีมะแม
2555พฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์: กรณีศึกษา ผู้เล่นเกมออนไลน์ในร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of online gamers: a case study of gamer in internet cafe, in city area of Chiang Mai Province / สุธิดา วรรธนะปกรณ์สุธิดา วรรธนะปกรณ์