Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 231-238 of 238 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วันทนา จันทร์สนธิสกุลวันทนา จันทร์สนธิสกุล
2544กระบวนการตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย บุญธีรารักษ์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
2546ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มีร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / บรรพต จินดาพันธ์บรรพต จินดาพันธ์
2555ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล้กในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consummers' decision purchasing new-subcompact cars in Chiang Mai Municipality / ศิวลี อินทรวัตรศิวลี อินทรวัตร
2555การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีวัยทำงานระหว่างพนักงานภาครัฐ และเอกชนในเขตเมืองเชียงใหม่ = A buying behavior comparison of ready-made clothes for working woman between government and private employees in Chiang Mai City / นิติพร พ่วงภิญโญนิติพร พ่วงภิญโญ
2552พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุดขวดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behavior towards bottled drinking Mineral water of consumer in Mueang Chiang Mai District / กัญยารัตน์ ปิติวุฒิกันยารัตน์ ปิติวุฒิ
2541พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าฉลากเขียว ของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านใหม่ : กรณีศึกษาในตำบลช้างเผือก เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สราวุธ เดชารัตน์สราวุธ เดชารัตน์
2555พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using housing loan of Siam Commercial Bank, under responsibility Tha Phae Area, Chiang Mai Province / สุทัตตา เปล่งสิริโสภาสุทัตตา เปล่งสิริโสภา