Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 238 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting buying choice between compulsory and voluntary car insurance policies in Chiang Mai Province / ชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุลชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุล
2550พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province / ทัณฑิมา เชื้อเขียว;"Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province"ทัณฑิมา เชื้อเขียว
2555พฤติกรรมของผู้ประกอบการในการใช้สินเชื่อขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Entrepreneurs' behavior in applying Kasikorn Bank's microloan in Chiang Mai Province / สิริพันธุ์ กันธาสิริพันธุ์ กันธา
2547พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards second hand electrical appliances in Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วงกต โอวาทสกุลวงกต โอวาทสกุล
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of laboratory of dental clinics in Mueang district, Chiang Mai province / จักรพรรณ คำใจจักรพรรณ คำใจ
2547การตัดสินใจซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buyers' purchasing decisions for engine oils of car users in Mueang district, Chiang Mai province / ธารทิพย์ จันทรักษ์ธารทิพย์ จันทรักษ์
2555พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต = Behavior of the elderly in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Life Insurance / สุพัตรา ณ หนองคายสุพัตรา ณ หนองคาย
2553การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Comparison purchasing honey tangerines dexision process between consumers in Chiang Mai Province and Bangkok / อิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำอิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำ
2553พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร = Behavior of Thai tourist from Bangkok towards traveling to Chiang Mai Province / จตุภัทร เบี้ยวบรรจงจตุภัทร เบี้ยวบรรจง
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing car batteries / สุรกฤษฏ์ นาทธราดลสุรกฤษฏ์ นาทธราดล