Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 71 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546พฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์วีรเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์
2546พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / สุรชัย ไชยนิตย์สุรชัย ไชยนิตย์
2546พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเครื่องประดับอัญมณี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศ
2546พฤติกรรมการซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์บรรจุกล่องของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กุมุทินี พัววิบูลย์กิจกุมุทินี พัววิบูลย์กิจ
2544ทัศนคติต่อสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์แปลงพันธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / มยุรี เศวตรัฐกุลมยุรี เศวตรัฐกุล
2544ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ การรับรู้อรรถประโยชน์กับการลดความเสี่ยงของผู้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารในอำเภอเมือง เชียงใหม่ / พัชรินทร์ ประสงค์ทรัพย์พัชรินทร์ ประสงค์ทรัพย์
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีเดช ดวงวิจิตรทวีเดช ดวงวิจิตร
2545การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชากรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชินวัฒน์ อรรถเวทินชินวัฒน์ อรรถเวทิน
2545ทัศนคติของผู้ชายต่อการใช้เครื่องสำอางในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาติพง สุนทรฐิติเจริญชาติพง สุนทรฐิติเจริญ
2545ทัศนคติของสมาชิกบัตรบางจากในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการ บัตรบางจาก เชื่อมโยงไทย / สุชาดา สกุลแต้สุชาดา สกุลแต้