Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 71 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547พฤติกรรมการซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ของสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's buying behavior regarding Pasteurized Milk in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิริพร อังอดุลย์ศิริพร อังอดุลย์
2546พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทู สรเพชญ์พิสัยวิทู สรเพชญ์พิสัย
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ / อารี อุดมศิริธำรงอารี อุดมศิริธำรง
2547พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุภศักดิ์ ยอดบางเตยสุภศักดิ์ ยอดบางเตย
2546ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ยโสธรา จวงเจิมยโสธรา จวงเจิม
2543พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ศรัญญา วงศ์แปงศรัญญา วงศ์แปง
2548พฤติกรรมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า = Consumers' behavior in the Central Airport Plaza Shopping Center / อรทัย งามละอออรทัย งามละออ
2546ค่านิยมในการบริโภคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยะดา ศิริเจริญไชยปิยะดา ศิริเจริญไชย
2542อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นฤมล แก่อินทร์นฤมล แก่อินทร์
2546พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนของนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาทางศิลปะในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรพินท์ ภัทรวิศิษฎ์สัณธ์อรพินท์ ภัทรวิศิษฎ์สัณธ์