Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 26 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำบุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิตราพรรณ ใจตุ้ยจิตราพรรณ ใจตุ้ย
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน / กรรณิการ์ ไชยลังกากรรณิการ์ ไชยลังกา
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / ทมาภรณ์ กองแก้วทมาภรณ์ กองแก้ว
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน / รุ่งระวี สิทธิกรรุ่งระวี สิทธิกร
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ขวัญหล้า จันทะพันธ์ขวัญหล้า จันทะพันธ์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิราวัลย์ ภูแสงสั่นจิราวัลย์ ภูแสงสั่น
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอร์คอร์เร็คชัน / วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวรวิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน / วิทวัส สุวรรณทาวิทวัส สุวรรณทา
2550การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสามปัจจัย = Risk and return analysis of stocks constituted in the SET 50 INDEX using the three factor model / ขวัญฤทัย วชิรพันธ์สถิตขวัญฤทัย วชิรพันธ์สถิต