Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-19 of 19 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / ทมาภรณ์ กองแก้วทมาภรณ์ กองแก้ว
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน / รุ่งระวี สิทธิกรรุ่งระวี สิทธิกร
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ขวัญหล้า จันทะพันธ์ขวัญหล้า จันทะพันธ์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิราวัลย์ ภูแสงสั่นจิราวัลย์ ภูแสงสั่น
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอร์คอร์เร็คชัน / วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวรวิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร
2550การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of risk and return on securities of commerce sector in the stock exchange of Thailand by cointegration method / ศิริกาญจน์ สุวรรณะศิริกาญจน์ สุวรรณะ
2553การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk and return analysis of the insurance securities in the Stock Exchange of Thailand / ศุภสวัสดิ์ คัพภสาลีศุภสวัสดิ์ คัพภสาลี
2550การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Time varying risk analysis of securities in the energy sector in the stock exchange of Thailand / อังค์วรา มหมัติอังค์วรา มหมัติ
2550การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีมอนติคาโล = Risk analysis of securities in the food and beverage sector in the Stock Exchange of Thailand Using Monte Carlo Method / อัยยรัช ชลิตพงศ์อัยยรัช ชลิตพงศ์