Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 334 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ทัศนคติต่อเครื่องประดับหินสีของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The Attitude of customer towards color gem stones in Mueang District, Samut Sakhon Province / เบญจมาส พงษ์เมษาเบญจมาส พงษ์เมษา
2547กลยุทธ์การตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ายเงินล่วงหน้า = Marketing strategy on Pre-paid system of mobile phone service providers / อรอุมา บัวสง่าอรอุมา บัวสง่า
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัขของเจ้าของสุนัขในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting dog owners in selection of Canine Heart worm Disease prevention medicine in Bangkok Metropolitan / ปิยนุช ถาวรแท้ปิยนุช ถาวรแท้
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเคลือบดินเผาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Marketing mix factors affecting consumers in purchasing decision of ceramic in Mueang District, ratchaburi Province / บุญเกิด สระศรีบุญเกิด สระศรี
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของลูกค้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting customer decision house of real Estate in Mueang District, Samut Sakhon Province / วีระพันธ์ สายแก้ววีระพันธ์ สายแก้ว
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = purchase of mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / สรายุทธ์ สิริธนากิจสรายุทธ์ สิริธนากิจ
2547ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักริน จั่นตระกูลจักริน จั่นตระกูล
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการบริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน / พัลลภ แซ่จิวพัลลภ แซ่จิว
2547ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes and marketing mix factors affecting the purchasing of Mama brand instant noodle of customers in Mueang District, Chiang Mai Province / ปิยะนารี สิงห์เชื้อปิยะนารี สิงห์เชื้อ
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors influencing small consumer retailers selection of consumer product suppliers in Mueang District, Chiang Mai Province / วรานนท์ ไชยวงศ์วรานนท์ ไชยวงศ์