Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาลี อ่องฬะชาลี อ่องฬะ
2542การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของอาจารย์สถาบันราชภัฏในภาคเหนือ / ชาลี เต็มสงสัยชาลี เต็มสงสัย
2545การวิเคราะห์การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในธุรกิจหอพักอาศัย / ชาลี รัตนาวังเจริญชาลี รัตนาวังเจริญ
2554ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Power relations and recidivism of Juveniles in the Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province / ชาลี ติยายนชาลี ติยายน
2532การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ชาลี กาญจนรัตน์ชาลี กาญจนรัตน์
2549การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = The Treatment of children and youth in remand home, Chiang Mai Juvenile Observation and Protection Center / ชาลี ติยายนชาลี ติยายน
2536แผนงานฟาร์มที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : การทำฟาร์มแบบมีสัญญาผูกพันเปรียบเทียบกับแบบไม่มีสัญญาผูกพัน / ชาลี เกตุแก้วชาลี เกตุแก้ว
2543การดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / ชาลี ภักดีชาลี ภักดี
2544การตัดสินใจของผู้ซื้อในการซื้อเครื่องเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาลี เจ้าดูรีชาลี เจ้าดูรี