Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.091 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การปรับตัวของชุมชนกิ่งเมืองกึ่งชนบทในภาคเหนือ : กรณีบ้านเบ้อ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ เมืองแก้วจุฑารัตน์ เมืองแก้ว
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย = Factors influencing the motivation to increase productivity of Kasikorn Bank Staffs, Chiang Rai Province / จุฑารัตน์ ศรีใยจุฑารัตน์ ศรีใย
2539ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญาจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
2548การวิเคราะห์อุปสงค์นำเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน = Analysis of import demand for apples from China under Thailand and China free trade Agreement / จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์
2541การใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เจริญสินธุ์จุฑารัตน์ เจริญสินธุ์
2532ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / เสริม จันทร์คำเสริม จันทร์คำ
2549การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้แป้นลัดในโปรแกรมประมวลคำสำหรับนักเรียน ผู้บกพร่องทางการมองเห็น = Development of computer - assisted instruction on hot keys of word processing program for visually impaired students / จุฑารัตน์ กิวัฒนาจุฑารัตน์ กิวัฒนา
2554โฆษณาขนมขบเคี้ยวทางสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจเลือกบริโภคของเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Impact Of snack television commercials toward perception and buying decision of childen in Chiang Mai Province / จุฑารัตน์ ก๋าเครื่องจุฑารัตน์ ก๋าเครื่อง
2554การใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of SQ3R technique with electronic books to promote english reading comprehension and vocabulary knowledge of developing level students / จุฑารัตน์ จันทร์คำจุฑารัตน์ จันทร์คำ
2543การวิเคราะห์ข้อพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จารุวรรณ จันทร์คำจารุวรรณ จันทร์คำ