Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.098 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; จันจิรา มะโนเพ็ญ
2550การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel administration in educational institutions attached to chiang Mai municipality / จันจิรา อินต๊ะเสาร์จันจิรา อินต๊ะเสาร์
2555ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนบ้านเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Curriculum management efficiency of Bann Muangna school, Chiang Dao district, Chiang Mai province / จันจิรา โนคำจันจิรา โนคำ
2555การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สมการและอสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of E-Book on equations and inequalities for Mathayom Suksa 4 students at Dara Academy, Chiang Mai province / จันจิรา อินภิไชยจันจิรา อินภิไชย
2542การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิต ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / จันจิรา อินต๊ะเสาร์จันจิรา อินต๊ะเสาร์
2552การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง นาข้าวเหนียวสันป่าตอง =Using local wisdom related to sciencs for learning activities in supplementary Science Course on Khao Neaw Sanpatong Field / จันจิรา ทิพย์วงค์จันจิรา ทิพย์วงค์