Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพฐิติวดี ธรรมเจริญ; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในกระบวนวิชาวิทยาการระบาดกัลยาณี ตันตรานนท์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2562ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล
2559ความสามารถในการทำงานและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัตนา เฮงสุวรรณ; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2560ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะนริศรา เลิศพรสวรรค์; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2563พฤติกรรมการทำงานและวิถีชีวิตของแรงงานนอกระบบ: เกษตรกรปลูกข้าวโพดชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
2563ปัจจัยด้านการยศาสตร์และความชุกของอาการผิดปกติระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ในแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้าชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
2561สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานในกลุ่มผู้ปลูกลำไยวีระพร ศุทธากรณ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; กัลยาณี ตันตรานนท์
2559ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้กันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2562ปัจจัยคุกคามสุขภาพ พฤติกรรมการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ: กรณีกลุ่มแกะลำไยรุจาธร อินทรตุล; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี