Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 2204 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560EXPLORING CHIANG MAI THROUGH GENTRIFI CATION LENS: DRAWING LINKAGE BETWEEN TOURISM AND SOCIAL CLASS CHANGES OF RESIDENTS IN THE OLD CITYYANIN CHIVAKIDAKARN HUYAKORN
2561Social Acceptability of Gay Monks in Thai Theravada TraditionJesadaBuaba
2561ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษาอนุ เจริญวงศ์ระยับ
2562ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร (อายุ 0-14 ปี) ในประเทศไทยเฉลิมพล แจ่มจันทร์; สุภรต์ จรัสสิท; ณัฐณิชา ลอยฟ้า
2560ขบวนการครูบาศรีวิไชย เงินตรา บุญบารมี บนความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจของล้านนามนวัธน์ พรหมรัตน์
2560ขบวนการครูบาศรีวิไชย เงินตรา บุญบารมี บนความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจของล้านนามนวัธน์ พรหมรัตน์
2561พื้นที่กลุ่มคนในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชยก่อนปี พ.ศ. 2500เบญจวรรณ พลประเสริฐ
2560การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ peer review บนบล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจารณ์และแรงจูงใจในการเขียนบทความภาษาฝรั่งเศสมณทิญา พ่วงทรัพย์
2561การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยแบบจำลองปัจจัยองค์ประกอบร่วมสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
2561ผลของการใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดความเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงสูติรัตน์ พีรยาวิจิตร; ประยงค์ แสนบุราณ