Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorวรัท วินิจ-
dc.contributor.authorกนกพร คำหมื่นยองen_US
dc.date.accessioned2018-03-21T08:23:54Z-
dc.date.available2018-03-21T08:23:54Z-
dc.date.issued2557-09-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45882-
dc.description.abstractThis independent study aimed at investigating satisfaction of entrepreneurs in Chiang Mai province towards Services Marketing Mix of E-Mall of Tarad Dot Com Company Limited. The findings revealed that respondents were female in the age of 31-40 years old with Bachelor’s degree and launched online shop as their part-time job. They were business owner/entrepreneur, of which the amounts of circulation were found at lesser than 10,000 THB and over than 100,001 THB. Their business was classified in the lifestyle category. Their membership had been activated for 2 years and their shop had not been registered for the electronic commercial registration. The objective of attaching their shop to the online shopping website was to expand its distribution channel. They had launched only one online shop. Beyond promoting their shop through www.tarad.com, they had done it on www.facebook.com. Based upon the IPA analysis on service marketing mix, the results presented that the factors of product and service process were classified in Quadrant B, the factors of place, promotion and physical evidence were classified in Quadrant C and the factor of price was classified in Quadrant D. In the meanwhile, the people factor, especially for privacy and individual service aspects, was classified in Quadrant A – denoting the service attributes that were important to customers; but did not respond to them adequately. Consequently, Tarad Dot Com Company Limited needed to urgently perform improvement to this factor. Hereafter were shown the elements being classified in Quadrant A. In an aspect of ready online shopping website, the elements included having practical website functions as needed and being flexible to any adjustment according to customer need. In an aspect service provider, the elements included having understandable manual, circulating news to users via email message, and offering free-trail of ready online shopping webpage. In an aspect of people, the elements included having skillful staff to provide the online shopping service, being offered accurate services by its staff, being suggested for the selection of right package from its staff and having sufficient numbers of staff to serve customers. The elements also included the convenience and rapidness in making contact to officer and service provider, the single standard service being offered to all customers, the improvement of after-sales services being done at all times, the anti-virus and firewall security systems, the announcement of privacy policy to customers, the record of customer usage in each website, the appropriate function and facilities being provided to customers in each package, and the availability to be in contact with service provider when the assistance was needed at 24-hours.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectความพึงพอใจen_US
dc.subjectผู้ประกอบการen_US
dc.subjectส่วนประสมการตลาดen_US
dc.titleความพึงพอใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของอีมอลของบริษัทตลาดดอทคอมจำกัดen_US
dc.title.alternativeSatisfaction of Entrepreneurs in Chiang Mai Province Towards Services Marketing Mix of E-Mall of Tarad Dot Com Company Limiteden_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc658.8342-
thailis.controlvocab.thashบริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด-
thailis.controlvocab.thashความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่-
thailis.controlvocab.thashผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่-
thailis.manuscript.callnumberว/ภน 658.8342 ก151ค-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของอีมอลของบริษัทตลาดดอทคอมจำกัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจุดประสงค์การเปิดร้านออนไลน์เป็นอาชีพเสริม มีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มียอดขายไม่เกิน 10,000 บาท และ100,001 บาทขึ้นไป ธุรกิจประเภทไลฟ์สไตล์ อายุสมาชิก 2 ปี ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับหน้าร้านหลัก มีร้านค้าออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 1 ร้าน มีร้านค้าออนไลน์นอกเหนือจากเว็บตลาดดอทคอม คือ www.facebook.com เมื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้วยเทคนิค IPA พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ใน Quadrants B ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสิ่งนำเสนอทางกายภาพ อยู่ใน Quadrants C ด้านราคาอยู่ในQuadrants D ในขณะที่ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคลอยู่ใน Quadrants A ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยย่อยดังกล่าวมีคุณลักษณะที่สำคัญต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ดังนั้นบริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเมื่อทำการวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยดังต่อไปนี้อยู่ใน Quadrants A ทั้งสิ้น ด้านร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปมีฟังก์ชั่นใช้งานตรงตามความต้องการ ด้านร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปสามารถยืดหยุ่น ปรับแต่งตามความต้องการ ด้านผู้ให้บริการมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ด้านผู้ให้บริการมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยังผู้ใช้บริการ ด้านผู้ให้บริการมีร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปตัวอย่างให้ทดลองใช้ฟรี ด้านพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป ด้านพนักงานสามารถให้บริการได้ถูกต้องแม่นยำ ด้านพนักงานสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้งานแพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า ด้านมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ ด้านมีความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ ด้านผู้ให้บริการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน ด้านมีการปรับปรุงบริการหลังการขายตลอด ด้านมีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและการโจมตีระบบจากภายนอก ด้านมีการแจ้งนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้าทราบ ด้านมีการเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าแต่ละเว็บไซด์ ด้านมีฟังก์ชั่นและเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละแพ็กเกจ และด้านลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อต้องการความช่วยเหลือen_US
Appears in Collections:BA: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT169.66 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX509.27 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1176.51 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2387.71 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3185.07 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 41.01 MBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5435.34 kBAdobe PDFView/Open
CONTENT.pdfCONTENT207.11 kBAdobe PDFView/Open
COVER.pdfCOVER587.74 kBAdobe PDFView/Open
REFERENCE.pdfREFERENCE169.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.