Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40010
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล-
dc.contributor.advisorอ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ-
dc.contributor.authorชนิสรา ใจเที่ยงen_US
dc.date.accessioned2017-08-30T07:38:02Z-
dc.date.available2017-08-30T07:38:02Z-
dc.date.issued2558-09-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40010-
dc.description.abstractThe present study has two objectives: 1) to get an insight into competitiveness and market share of 3G mobile phone service providers including TRUEMOVEH, DTAC, and AIS, and 2) to understand the factors determining consumers’ choice for services packages offered by TUREMOVEH, DTAC, and AIS in the area of Pong District, Phayao Province. The needed information was collected through questionnaire from 400 samples of consumers in Pong District, Phayao Province. The analysis was based on the results of descriptive statistics and Ordered Probit regression model application. From the study on the general use of 3G data services packages of consumers, it was found that AIS in the past four years of operation based on 2011 – 2015 financial statements experienced the growth in net profit and got the largest market share as it used relatively less cost for expanding its network coverage compared to TRUEMOVEH and DTAC. In terms of transfer of services subscribers, AIS received the most transfer from 2G to 3G system. Furthermore, AIS has focused on continued network coverage expansion and thus was not affected by the increase in capital investment of TRUE nor by the network coverage expansion of DTAC. Meanwhile, net profit growth rate of DTAC during 2011 – 2015 was on continuing declining trend. The is likely to be due to the recognition of the fee and the decline of revenue share from DTAC’s services provision under license system which has definite concessional term, and to the negative effect from TRUE’s increased investment. The fact the DTAC still used conservative investment approach is also likely to lead to the loss of its market share to TRUE and AIS. On the part of TRUEMOVE, its net profit during 2011 – 2015 appeared to have an increasing trend as it has mobilized fund for investment which will improve its financial status. It has also formed alliance with China Mobile Company which can help enhance its competitiveness. Furthermore, its success in improving its financial restructure and in using convergence-based consumers expansion strategy has contributed to an improved operational performance and more secured financial structure of the TRUE group. On the general behavior of subscribers of 3G data services packages in Pong District of Phayao Proving, the study found that 172 out of 400 samples or 43 % used TRUEMOVEH telecommunications network, and 168 or 42 % used DTAC. The most popular 3G packages were in the 1GB – 2GB range which were used by 150 samples under study or 39 % followed by those in 500 MB – 750 MB range used by 106 users or 27.5 %. The investigation on factors determining consumers’ choice of 3G data services packages based on Ordered Probit regression model revealed that the determinants of choice of consumers in Pong District of Phayao Province include level of education, farming occupation, monthly income, average total internet use time per day, network of DTC 3G services providers, service area coverage, quality regarding speed of signal, and diversity of other services or supplementary packages.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภคen_US
dc.subjectเทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)en_US
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยาen_US
dc.title.alternativeFactors Affecting Consumers’Selection of 3G Data Package in Pong District Phayao ProvincePerformaen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc658.8342-
thailis.controlvocab.thashพฤติกรรมผู้บริโภค -- ปง (พะเยา)-
thailis.controlvocab.thashเทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)-
thailis.controlvocab.thashความพอใจของผู้ใช้บริการ -- พะเยา-
thailis.manuscript.callnumberว/ภน 658.8342 ช153ป-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อทราบถึงภาวการณ์แข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดในด้านของผู้ให้บริการบนระบบ 3G บนมือถือ ของเครือข่าย TRUEMOVEH DTAC AIS ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการ 3G บนมือถือของเครือข่าย TRUEMOVEH DTAC AIS ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยาโดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในอำเภอปง จังหวัดพะเยาจำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้แบบจำลองโพรบิตแบบเรียงลำดับ (Oredred Probit) จากการศึกษาลักษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G บนมือถือ ของผู้บริโภคนั้น พบว่า งบการเงินของบริษัท AIS จากปี 54-58 โดยเฉลี่ยมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นใน 4 ปีที่ผ่านมาเนื่องมาจาก AIS มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งผลกระทบจากการใช้ต้นทุนในการขยายเครือข่ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ DTAC และ ทรูมูฟ และการโอนย้ายผู้ให้บริการ AIS มีการโอนย้ายเข้าของเลขหมายจาก 2G มาเป็น 3G มากที่สุดและ AIS ได้มุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ TRUE และจากการขยายโครงข่ายของ DTAC ส่วนในด้านของ DTAC ในส่วนของ อัตรากำไรสุทธิ จากปี 54-58 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มมาจากการรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงจากการให้บริการภายใต้ระบบใบอนุญาตและเตรียมพร้อมสำหรับการหมดอายุของสัมปทานการและผลกระทบเชิงลบจากการเพิ่มทุนของทรู ส่วนทางด้าน DTAC ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนแบบระมัดระวังซึ่งอาจจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ TRUE และ AIS ท้ายสุดในส่วนของ TRUEMOVE อัตรากำไรสุทธิ จากปี 54-58 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจาก TRUE ได้อัดฉีดเงินเพิ่มทุนซึ่งจะส่งผลให้การเงินของบริษัทดีขึ้นรวมทั้ง TRUE ได้จับมือกับ ไชน่าโมบายล์ ซึ่งจะส่งผลให้ TRUE ได้เปรียบในด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และ ผลที่มาจากความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและยุทธศาสตร์ในการขยายฐานลูกค้าแบบคอนเวอร์เจนซ์ทำให้ผลประกอบการและโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรูมั่นคงขึ้น ลักษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภคในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยานั้นจำนวน 400 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเครือข่าย TRUEMOVEH มากที่สุดจำนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาใช้เครือข่าย DTAC จำนวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 และโดยส่วนใหญ่มีการใช้ปริมาณแพ็คเก็จ 3G อยู่ในช่วง 1GB-2GB จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาใช้อยู่ในช่วง 500 MB- 750 MB จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอมูล 3G ของผู้บริโภคในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ทำการศึกษาโดยใช้แบบจำลอง โพรบิต แบบ ลำดับ (order probit) ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอมูล 3G ของผู้บริโภคในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน เครือข่ายผู้ให้บริการ 3G DTAC การมีพื้นที่ครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ และการมีบริการหรือแพ็คเก็จเสริมอื่นๆที่หลากหลายen_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Abstract.docxAbstract (words)179.61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ABSTRACT.pdfAbstract 254.19 kBAdobe PDFView/Open
FULL.pdfFull IS3.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.