Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorอาจารย์ ดร. วรัท วินิจ-
dc.contributor.authorณัฐธยาน์ ยะจาen_US
dc.date.accessioned2017-08-25T02:35:43Z-
dc.date.available2017-08-25T02:35:43Z-
dc.date.issued2557-08-14-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39962-
dc.description.abstractThe purpose of this independent study was to study customer satisfaction towards after sale services of automobile service center, Toyota Lanna Company Limited. The study revealed that most of the respondents were single women, age between 30 – 39 years, educated at bachelor degree level, and were employed by private companies. Most respondents brought the ALTIS car to receive service. The car was first hand, and was used for 3 – 4 years. The car was brought to automobile service on Monday – Friday from 8.00 a.m. – 12. a.m. The respondents would make an appointment every time before bringing the car to service, and would come by themselves. The most service used was car check-up such as checking-up every 5,000 km. or 10,000 km. The favorite marketing promotion was car parts discount. The suggestion from friends and relatives regarding finding information in order to make a decision in choosing automobile repairing service, the extra service needed were staff delivering a car at office/home by charging extra cost including providing 24 hours service by charging extra price. The respondents would come back for the service again, and would definitely advise friends or relatives to use automobile service at Toyota Lanna Company Limited. When analyzing the marketing mix factor using IPA technique found that it was mostly in quadrants B where as price factor was in quadrants A, which needed to be improved immediately. When analyzing the sub-factors using IPA technique found that the sub-factor was mostly in quadrants B whereas the sub-factors in repairing standard tank cars and color, the fair price of car parts, and service evaluation including informing information regularly were in quadrants A, which means that those sub-factors were significant, yet the costumers were not satisfied. Therefore, Toyota Lanna Company Limited. should improve immediately.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectบริษัทโตโยต้าen_US
dc.titleความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของ ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัดen_US
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Towards After Sale Services of Automobile Service Center, Toyota Lanna Company Limiteden_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc658.812-
thailis.controlvocab.thashบริษัทโตโยต้า-
thailis.controlvocab.thashความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่-
thailis.controlvocab.thashรถยนต์-
thailis.controlvocab.thashการขาย-
thailis.manuscript.callnumberว/ภน 658.812 ณ113ค-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน / ลูกจ้าง ส่วนใหญ่นำรถยนต์ รุ่น Altis เข้ารับบริการโดยเป็นรถที่ใช้มาแล้ว 3-4 ปี และเป็นรถมือแรก นำรถมาเข้าศูนย์บริการในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเวลา 08.00 น. – 12.00 น. โดยโทรนัดหมายก่อนนำรถเข้าซ่อมทุกครั้ง และจะขับรถมาเองและนั่งรอรับรถกลับ บริการที่เคยใช้มากที่สุด และในครั้งนี้ก็มาใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง เช่น ตรวจทุก 5,000 กิโลเมตรหรือ 10,000 กิโลเมตร รูปแบบการส่งเสริมการขายที่ชื่นชอบ คือ การลดราคาอะไหล่ / ค่าแรง ในการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมรถยนต์ จากการบอกกล่าว หรือแนะนำจากเพื่อน ญาติ สำหรับบริการเสริมที่ต้องการ คือ การมี พนักงานออกไปให้บริการรับรถ – ส่งรถ ถึงสถานที่ทำงาน / บ้าน โดยมีค่าบริการเพิ่ม รวมถึงมีบริการสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง แบบคิดค่าบริการในราคาพิเศษ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะกลับมาใช้บริการอย่างแน่นอน และจะแนะนำเพื่อนหรือญาติให้นำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของบริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัดอย่างแน่นอน เมื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้วยเทคนิค IPA พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrants B ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาอยู่ใน Quadrants A ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อทำการวิเคราะห์ในทุกปัจจัยย่อยด้วยเทคนิค IPA พบว่าปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrants B ในขณะที่ปัจจัยย่อยด้านศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมีขนาดมาตรฐาน ความยุติธรรมของราคาค่าอะไหล่ และการประเมินค่าบริการและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่ใน Quadrants A ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยย่อยดังกล่าวมีคุณลักษณะที่สำคัญต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ดังนั้นบริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัดปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนen_US
Appears in Collections:BA: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT172.29 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX381.45 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1173.58 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 2.pdf CHAPTER 2211.05 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 3.pdf CHAPTER 3179.64 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 4.pdf CHAPTER 4857.12 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5384.35 kBAdobe PDFView/Open
CONTENT.pdfCONTENT217.79 kBAdobe PDFView/Open
COVER.pdfCOVER574.18 kBAdobe PDFView/Open
REFERENCE.pdfREFERENCE239.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.