Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 145 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการเก็บขยะขายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นภาพร ทิมอรุณนภาพร ทิมอรุณ
2549เงินกู้นอกระบบกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนเงินล้าน) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Informal loans and the village and community's fund management process (Million Fund) in Chiang Mai Municipality / ภูรินท์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์ภูรินท์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์
2536ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก้าวขึ้นสู่บุคคลชั้นนำทางการเมืองท้องถิ่นของเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ 2533-2538) / สราวุธ วรพงษ์สราวุธ วรพงษ์
2547การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = A Study of the Willingness to pay for solid wast management in Chiang Mai municipality area / นิติวัฒน์ ปาณสมบูรณ์นิติวัฒน์ ปาณสมบูรณ์
2549การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Mass transit service in Chiang Mai Municipality / นิภา ศรีศิลปนันท์นิภา ศรีศิลปนันท์
2547ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง / สุรชัย อมรโชดกสุรชัย อมรโชดก
2552การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ = Participation of people in waste manaement in Chiang Mai Municipalit Area / ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ
2548ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation of people towards the role of local political leaders: a case study of Chiang Mai Municipality / มัชฌิมา ชนะหทัยมัชฌิมา ชนะหทัย
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of the women in Meng Rai Sub-district, Chiang Mai Municipality / สกาวเดือน เวชสัมพันธ์สกาวเดือน เวชสัมพันธ์
2544ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุลธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล