Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 145 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ : ศึกษากรณีตำบลท่าศาลา แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ / ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
2547กระบวนการคิดและวิธีการทำงานของผู้นำชุมชนสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติด = Thinking process and working style of female community leaders in Chiang Mai Municipality in drug problems / กาญจนา สิมะนราธรกาญจนา สิมะนราธร
2553ปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping duty and jurisdiction in public service rendering in Chiang Mai Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เยาวรัตน์ รักษ์สุวรรณเยาวรัตน์ รักษ์สุวรรณ
2554ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems of allowance provision for the elderly of Chiang Mai Munivipality / รัมภา เปี่ยมกมลกิจรัมภา เปี่ยมกมลกิจ
2545การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วรรณภา ฐิติธนานนท์วรรณภา ฐิติธนานนท์
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ = People participartion in Chiang Mai minicipality planning / ราชิน ตันตรานนท์ราชิน ตันตรานนท์
2548การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์
2548การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545-2549) = The 5-year municipality development planning by public participation in Chiang Mai Municipality (B.E.2545-2549) / ปนัดดา บรรเลงปนัดดา บรรเลง
2546ความรู้และความเข้าใจและผลกระทบในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ / พิทักษ์ ตันติศักดิ์พิทักษ์ ตันติศักดิ์
2520การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีบางตัวที่เป็นพิษในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ฐิติวัฒน์ สืบแสงฐิติวัฒน์ สืบแสง