Browsing by Author เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2021การคัดแยกและการประเมินคุณลักษณะของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกจากอาหารผสมครบส่วนแบบหมักเพื่อผลิตอาหารสำหรับโคนมเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; ทศพล มูลมณี; ณัชชา เกษพานิช
2542การประเมินค่าพลังงานสุทธิและการศึกษาการย่อยได้ของฟางข้าวในโคนมและแกะ / เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
2558การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2)โสภารักษ์ เขมราช; ศุภมิตร เมฆฉาย; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
May-2021การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของกากมันสำปะหลังที่หมักด้วยของเหลวจากกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมืองที่ทำการเพิ่ม จำนวนจุลินทรีย์จำเพาะเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์; เสรี อิงสถิตธนวันต์
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งกิ่งและช่อผลของกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วงค์ลักณ์ วงค์ศิริ
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; พินิจ วันนา
2563ผลของการเสริม Lactobacillus plantarumBCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนนริสรา คงสุข; ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์; เวทชัย เปล่งวิทยา; กิตติมา กองทอง; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
2562ผลของการเสริมราข้าวขาวต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อบุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
2556ผลของระดับการใช้กากมันสำปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักและการย่อยได้ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะณรกมล เลาห์รอดพันธ์; โชค มิเกล็ด; ณัฐพล จงกสิกิจ; จิรวัฒน์ พัสระ; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วิสูตร ศิริณุพงษานันท์; อำพล วริทธิธรรม
2554ผลของอาหารที่ใช้ขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้งธนาพร บุญมี; สัญชัย จตุรสิทธา; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; จิรวัฒน์ พัสระ; มิชาเอล ครอยเซอร์; มิชาเอล วิคเค