Browsing by Author เดชา ทำดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี ตันตรานนท์; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; เดชา ทำดี
Sep-2021ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศิริรัตน์ ปานอุทัย; เดชา ทำดี; ภาคิน บุญพิชาชาญ
Mar-2023ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเดชา ทำดี; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์; ทักษพร ฟูปิง
Jan-2022ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในพระสงฆ์สูงอายุโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมศิริรัตน์ ปานอุทัย; เดชา ทำดี; ธีราเมษฐ์ จิราวุฒิพันธ์
Aug-2022ความรอบรู้ด้านอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศิริรัตน์ ปานอุทัย; เดชา ทำดี; ซอมพอ อุปขาว
2560ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชนเผ่าผู้ไทและผู้สูงอายุชาวไทยอีสานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก; ทศพร คำผลศิริ; เดชา ทำดี
2563บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมารับบริการฝากครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยภูเขา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่วิไลวรรณ เจนการ; เดชา ทำดี; วราภรณ์ บุญเชียง
2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปางดวงฤดี ลาศุขะ; เดชา ทำดี; กาญจนา ใจดี
Oct-2021ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเดชา ทำดี; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; กฤติยา ชาสุวรรณ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีม ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย; เดชา ทำดี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวชนกานต์ แสงคำกุล; พนิดา จันทโสภีพันธ์; เดชา ทำดี
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวสำหรับการป้องกัน การบาดเจ็บของเด็กปฐมวัยในชุมชนสุภัทรา สารขาว; เดชา ทำดี; วราภรณ์ บุญเชียง
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของชาวไทยในพื้นที่สูง ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพวงเพชร ใจคำ; เดชา ทำดี; ศิวพร อึ้งวัฒนา
Jun-2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังในชุมชนศวิพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี; นพดล ศรีทา
May-2023ผลของการสอนตามหลักของพิตส์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังศิริรัตน์ ปานอุทัย; เดชา ทำดี; จิรัชญา ดอนชัย
2560ผลของการเตรียมลำไส้ด้วยการรับประทานยาระบายโซเดียมฟอสเฟตต่อระดับโพแทสเซียมในเลือดและผลข้างเคียงในผู้ป่วยนรีเวชอุมาพร จำปาไหล; เดชา ทำดี; สุภมาส สุภาวงค์; แววนภา เนียมชำนาญ
2559ผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติการคัดกรอง และการให้คำแนะนำโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนิดา มีทิพย์; เดชา ทำดี; ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
Apr-2023ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองผ่านการพยาบาลทางไกล ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเบาหวาน ควบคุมไม่ได้ในชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี; กรวิชญ์ ศรีประเสริฐ
2558ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนต่อประสิทธิผลของการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายโดยใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาทวรรณิภา นุสุภะ; เดชา ทำดี; สรัตวดี หล่อสมฤดี
May-2021ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชนเดชา ทำดี; ศิวพร อึ้งวัฒนา; โสภารัตน์ อารินทร์