Browsing by Author วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าวอารยา บุญศักดิ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน
2563การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อ <I>Metarhizium anisopliae </I>(มน 048) ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสุขนิชชา รักแจ้ง; วิภา หอมหวล; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ปาณิสรา เทพกุศล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน
2552การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวปรับปรุง ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ชัยนาท 1 รุ่น BC4F1 ที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาลแบบ Bph3 โดยเทคนิคการคัดเลือก ด้วยดีเอ็นเอเครื่องหมายเจตน์ คชฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; สุรเดช พลวิสุทธ์; ศิริพร กออินทร์ศักดิ์
2563การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้ เชื้อราเขียว มน. 048ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเขตชลประทาน: กรณีศึกษา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรสุวรรณา ทองภู; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; วิภา หอมหวล
2556การเก็บรวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานในโรงเรือนใน จังหวัดเชียงใหม่ชฎารัตน์ ชมภูพลอย; จิราพร กุลสาริน; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; สิริญา คัมภิโร
2555การเพาะเลี้ยงด้วงเต่าสีส้มด้วยอาหารเทียมหลักวณิชญา ฉิมนาค; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน
2562การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่Alphitobius diaperinus(Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)รัตนาภรณ์ หมายหมั้น"; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
2558ความหลากหลายของแมลงและแมงมุมในนาข้าวเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลกวีรยุทธ สร้อยนาค; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; สมชาย ธนสินชยกุล; วิชัย สรพงษ์ไพศาล; คณิตา เกิดสุข
2554ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; ภมร ปัตตาวะตัง
2555ตารางชีวิตเปรียบเทียบของด้วงเต่าสีส้มเมื่อเพาะเลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนถั่วและเพลี้ยอ่อนผักวณิชญา ฉิมนาค; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน
2555ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 ระหว่างอาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105 กับชัยนาท 1 ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; เจตน์ คชฤกษ์
2556ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 X ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยสุพร กิมขาว; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2556ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยวีรยุทธ สร้อยนาค; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; สมชาย ธนสินชยกุล
2552ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อหนอนใยผัก ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยคณิตา ทองเจริญ; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร ตยุติวุฒิกุล
2559ประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์เชื้อรากาจัดแมลงในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลายในเบบี้ฮ่องเต้บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่นาวิน สุขเลิศ; จิราพร กุลสาริน; ไสว บรูณพานิชพันธุ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
2561ประสิทธิภาพสารพาบางชนิดในการเก็บรักษาเชื้อรา Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนวลศิริ สีบุญมี; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปภพ สินชยกุล; จิราพร กุลสาริน
2552ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อดักแด้แตนเบียนไข่ <I>Trichogramma confusum </I>Viggianiเกียรติศักดิ์ เกิดสุข; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; สว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร ตยุติวุฒิกุล
2561ผลของระบบนิเวศวิศวกรรมต่อความหลากหลายของแมลงและแมงมุมในนาข้าววงเดือน ฟักขำ; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปภพ สินชยกุล; วิชัย สรพงษ์ไพศาล
2563ผลของวิธีการปลูกข้าวต่อประชากรเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นในนาข้าวชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่างศศิประภา พุฒกำพร้า; วิภา หอมหวล; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน
2562พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนภัส ยิ้มกรุง"; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ปาณิสรา เทพกุศล; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง