Browsing by Author วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุ; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
2562ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล
2560ถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชุมชนมีส่วนร่วมนพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ศิวพงษ์ คล่องพานิช
2562ปัจจัยคุกคามสุขภาพ พฤติกรรมการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ: กรณีกลุ่มแกะลำไยรุจาธร อินทรตุล; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
2563ปัจจัยด้านการยศาสตร์และความชุกของอาการผิดปกติระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ในแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้าชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
2563พฤติกรรมการทำงานและวิถีชีวิตของแรงงานนอกระบบ: เกษตรกรปลูกข้าวโพดชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
2559ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จารุนิล ไชยพรม; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
2563ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่องชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; สุมาลี เลิศมัลลิกาพร; ธานี แก้วธรรมานุกูล; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
2558มุมมองของนักศึกษาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
2562สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล
2561สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดเล็กวันเพ็ญ ทรงคำ; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล