Browsing by Author รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2015พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารแมวจากร้านใน อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ระวี ศรีโมครา
Feb-2015พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลใน อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์
Nov-2014ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ เลือกบริการสปา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; พชร บุญญลักษณ์
Dec-2015ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อขนมไทย จากร้านขนมไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ร่มฉัตร นาวะระ