Browsing by Author นิวัติ อนงค์รักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การกำเนิดของดินบนที่สูงที่เกิดจากหินแกรนิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / นิวัติ อนงค์รักษ์นิวัติ อนงค์รักษ์
2555การประเมินมูลค่าคาร์บอนและธาตุอาหารสะสมในดินป่าดิบเขาบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ขนิษฐา เสถียรพีระกุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
Jul-2022การประเมินศักยภาพของที่ดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนิวัติ อนงค์รักษ์; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; ธวัชชัย ตาอินทร์
2555การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดินสวนป่าสนสามใบหน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่สมชาย นองเนือง; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2562คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหาร ในดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟและหินทรายในป่าเต็งรังที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหมจักรพงษ์ ไชยวงศ์; สุนทร ค ายอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; สุภาพ ปารมี
2555ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมีและการสะสมธาตุอาหารในดินป่าเต็งรัง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2562ลักษณะดินที่เกิดจากหินปูนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเบญจพร พรมเสนวงศ์"; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; พันธุ์ลพ หัตถโกศ
2554ลักษณะสังคมพืช ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารในดินป่าดิบเขาต่ำที่เหลือเป็นหย่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
Nov-2020ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในป่าปลูกไม้สักและสนสามใบผสมไผ่ บริเวณดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนิวัติ อนงค์รักษ์; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; จตุรงค์ วุฒิ
2555สมบัติของดินกับการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าสนธรรมชาติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ตฤณ เสรเมธากุล; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; ธนูชัย กองแก้ว
2561สมบัติทางกายภาพเคมีของดินในพื้นที่เหมืองแร่และป่าปลูกเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ลิกไนต์บ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนธนานิติ ธิชาญ; สุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; พันธุ์ลพ หัตถโกศ