Browsing by Author นทัต อัศภาภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงทรรศนะและทักษะ การทำงานร่วมกัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นทัต อัศภาภรณ์; วราภรณ์ ทองสว่าง
Mar-2020การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโพกิลสมเกียรติ อินทสิงห์; นทัต อัศภาภรณ์; ภานัดดา ญาศรี
Aug-2022การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นทัต อัศภาภรณ์; พริมม์รฎา ปาระมี
Sep-2022การใช้แนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษาผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นทัต อัศภาภรณ์; ศราวุฒิ เพาะเจาะ
Aug-2558ความรู้ การบริโภคอาหารเช้าและภาวะสุขภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; วิชุดา ศรีนิ่มนวล
May-2558ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; สุรัตน์ หงษ์สิบสอง; ภคิน วัฒนสุนทร
Mar-2016ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; กัญญาณัฐ อาวรณ์
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนศิลป์ธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นทัต อัศภาภรณ์; สมเกียรติ อินทสิงห์; เจนจิรา ปี่แก้ว