Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 261-266 of 266 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / กฤษนะ ปรีชากฤษนะ ปรีชา
2545ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มารศรี สังข์ทองมารศรี สังข์ทอง
2545การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในเครือ / ธงธรรม เจียงสถาพรธงธรรม เจียงสถาพร
2545ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อหั่นชิ้น / บวรศักดิ์ คำมูลบวรศักดิ์ คำมูล
2545การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลกรมธรรม์ ของฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์ จำกัด / รัตน์ บุญมีรัตน์ บุญมี
2546ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 / พัสกร เจียตระกูลพัสกร เจียตระกูล