Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 266 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Influence of temperature on storage life and chilling injury of Mango cv. Choke Anan / จิราภรณ์ กัวะขุนทดจิราภรณ์ กัวะขุนทด
2548ผลของการใช้สารโพแทสเซียมไอโอไดด์ ไดเมทธิพิน และจิบเบอเรลลิน ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพข้าว = Effect of utilization of potassium iodide, dimethipine and gibberellin before harvesting on rice quality / สายบัว เข็มเพ็ชรสายบัว เข็มเพ็ชร
2547การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด = Development of a strategic planning information technology system for the Thai-Nichi Industry Company Limited / กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยากุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2548ผลของอัตราการลดความชื้นและแรงกดต่อการบุบและแตกของผลลำไย = Effect of drying rate and compression force on longan indentation and cracking / ธีระ อัมระปาลธีระ อัมระปาล
2549การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง = Selection of packaging materials for soybean seed storage / สุลีพร ชวนสินธุ์สุลีพร ชวนสินธุ์
2550ผลของสารเคลือบผิวพอลิเอทิลีนและแคนเดลิลลาแวกซ์ไมโครอิมัลชันต่อผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา = Effects of polyethylene and candelilla wax microemulsion coatings in tangerine fruit cv. Sai Nam Pung during storage / วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรีวรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี
2550การใช้เทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับฟลูอิดไดเซซันในการทำแห้งเนื้อมะม่วงแก้ว = Combination of osmotic dehydration and fluidization techniques for dehydration of mango flesh cv. Kaew / ปวีณา อินทจักร์ปวีณา อินทจักร์
2551การใช้โอโซนและน้ำอิเล็กโทรไลต์ในการควบคุมเชื้อรา Penicillium digitatum ของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Use of Ozone and Electrolyzed Oxidizing water to control Penicillium digitatum of Tangerine cv. Sai Nam Pung / ชนัญชิดา สิงคมณีชนัญชิดา สิงคมณี
2551ผลของอุณหภูมิต่ำต่อเลนติเซลของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Effects of low temperatures on lenticel of mango fruit cv. Nam Dok Mai / เสาวนีย์ แก้วพระเวชเสาวนีย์ แก้วพระเวช
2551ผลของสารบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีนและไอของเอทานอลต่อการหืนและคุณสมบัติอื่นของข้าวกล้อง = Effects of butylated hydroxytoluene and ethanol vapors on rancidity and other properties of brown rice / อัญญารัตน์ เอื่อตระกูลอัญญารัตน์ เอื้อตระกูล