Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 / จินตนา พลเพชรจินตนา พลเพชร
2544ระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการ สำหรับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวชอัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวช
2546การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อรายงานผลการเรียน และการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / กมล รุ่งสอาดกมล รุ่งสอาด
2544การพัฒนาระบบการจัดการและการบริการห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง / ประณิตา ใจแก้วประณิตา ใจแก้ว
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for teaching and learning, Faculty of law, Chiang Mai University / พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์