Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 241 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ผลของการใช้อุณหภูมิสูงและการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว / ศิริศํกดิ์ บุตรกระจ่างศิริศักดิ์ บุตรกระจ่าง
2543การประเมินความฟ่ามของส้มเขียวหวานพันธุ์ฟรีมองต์ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า / ประภาพร ฉันทานุมัติประภาพร ฉันทานุมัติ
2542การตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มพันธุ์ฟรีมองต์โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ / จริญญา พันธุรักษาจริญญา พันธุรักษา
2544การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินทราเน็ต เกี่ยวกับงานใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม / พนิดา อุตสาหภูมิพนิดา อุตสาหภูมิ
2544การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / บุญฤทธิ์ คิดหงันบุญฤทธิ์ คิดหงัน
2544อิทธิพลของอุณหภูมิและชั้นความหนาต่อการอบแห้งหอมหัวใหญ่หั่น ในเครื่องอบแห้งแบบสลับทิศทางลมร้อน / ศิริทรัพย์ เถาปฐมศิริทรัพย์ เถาปฐม
2545ผลของสารเร่งการสุกแก่ที่มีต่อการสูญเสียของข้าว ในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนวด / ชมพูนุท วราราชชมพูนุท วราราช
2545ผลของสารสกัดจากใบพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง / วรัญญา อาจจันทึกวรัญญา อาจจันทึก
2546การปรับปรุงระบบกระจายอากาศร้อนของเครื่องอบแห้งลำไยแบบแกะเปลือก / มนัสวี สกุลแก้วมนัสวี สกุลแก้ว
2546การตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / วรรณกนก ทาสุวรรณ์วรรณกนก ทาสุวรรณ์