Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.067 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2558การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแยมบ้านไม้หอมอาจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์; อรชา บุรานนท์
May-2558การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มยำ จำกัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; ธนาภรณ์ ดวงคำจันทร์
Apr-2558การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน; โชคอนันต์ ตันหนิม
Nov-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; วทัญญู ทิพจร
Jul-2558ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; วรัญญา แก้วรังษี
Aug-2558การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; วลัยพร หงษ์จันดา
8-Sep-2558การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดรองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์; ธรณินทร์ บุญเรือง
Jun-2558การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์เสมอแข สมหอม; บุญศักดิ์ จันตะพรม
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ยางพาราพิสิฐ ศรีสุริยจันทร์; ฐิติญา เครือวงค์
May-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัดดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์; วงศพัทธ์ เนียมโภคะ