Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง บนเครือข่ายอินทราเน็ต = Development of information system for absence register of Lampang Hospital Staff on Intranet / ทิพย์รัตน์ เปรมปรีนนท์ทิพย์รัตน์ เปรมปรีนนท์
2552การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ สถานีอนามัยตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Management information system for Unit cost analysis of Chompoo Public Health Center, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / อนุรักษ์ ต่อชาติอนุรักษ์ ต่อชาติ
2551การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าสาธารณูปโภค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for public utilities billing management of Faculty of Medicine, Chiang Mai University / สันทัด ทวีสินสุวรรณสันทัด ทวีสินสุวรรณ
2551การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับฝ่ายสำนักงาน มูลนิธิดรุณาทร = Development of an electronic information system for ministry services department, Compassion International INC. / อรรจนันท์ เจริญศิริอรรจนันท์ เจริญศิริ
2551การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการสารสนเทศ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด = The Development of website for information management of the information technology division, Quality Ceramic Co., Ltd. / วัลยุรี ฝึกวาจาวัลยุรี ฝึกวาจา
2550การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องพยาบาล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Information Technology System in nursing room, Kawilawittayalai School, Chiang Mai Province / ธนรัฐ จันทร์ขาวธนรัฐ จันทร์ขาว
2551การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for unit costing of Chiang Mai University Graduates / เมธี สอาดล้วนเมธี สอาดล้วน
2552การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจงไพศาล จังหวัดเชียงราย = Development of management information system for Jongpaisan shop, Chiang Rai Province / สมฤทธิ์ เฑียรเดชสมฤทธิ์ เฑียรเดช
2549การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับร้านค้าปลีกร้านสุภาวดี = Development of a management information system for supawadee retail shop / จิระวดี จิระกังวานจิระวดี จิระกังวาน
2552การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) = Development of information system for evaluating competency utilized in traning: electricity generating authority of Thailand (Mae Moh Mine) / สุรศักดิ์ หล่าวเจริญสุรศักดิ์ หล่าวเจริญ