Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 263 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม = The Role of schools in the Chiang Mai Municipality in managing environmental problems / ทรงพันธ์ ตันตระกูลทรงพันธ์ ตันตระกูล
2546การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับตำบล = Management of pig fram pollution by Participatory approach in Tambon Level / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรีสุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
2547กระบวนการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำแม่สลอง บ้านจะบูสี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / สุวิทย์ นิยมมากสุวิทย์ นิยมมาก
2547การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = People's participation in water resource conservation in the Nongharn Amphoe Mueang, Changwat Sakon Nakhon / อนุรักษ์ เครือคำอนุรักษ์ เครือคำ
2547ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental community problems and management: a case study in Chiang Mai Municipality Community Area / ปรัชญา ทวีกุลปรัชญา ทวีกุล
2547การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Entrepreneurs' participation in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พูลผล สมุทร์ทัยพูลผล สมุทร์ทัย
2546ความตระหนักและพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการปลูกผักของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = Awareness and behavior toward pesticide use in vegetable cultivation of farmers in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima, Changwat Nakhon Ratchasima / วนิดา แจ่มจันทร์วนิดา แจ่มจันทร์
2547ศักยภาพและเครือข่ายของผู้นำชุมชนเพื่อการจัดการต้นน้ำบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Local leaders' potentials and networks for watershed headwater management at Ban Saen Suk, Tambon Si Kham, Amphoe Mae Chan, Changwat Chiang Rai / วันทนา บัลลังก์วันทนา บัลลังก์
2546ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้าเพื่อการบรรเทาปัญหาจราจรและมลพิษ = Efficiency of the Mass Transport Project of Chiang Mai University by the Electric Mini Bus on Mitigating the Traffic / โคอิชิ ซุดะซุดะ, โคอิชิ
2547บทบาทของชนชั้นกลางและผู้ประกอบในการจัดการภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of the middle class and entrepreneurs in landscape management in the Chiang Mai Municipality / แสงดาว ปันธิแสงดาว ปันธิ