Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 263 (Search time: 0.059 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between community and Chiang Mai Night Safari Chiang Mai Province / มรรค คงดีมรรค คงดี
2551ปัจจัยในการตัดสินใจรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อการผลิตเป็นไบโอดีเซล = Factors in decision marking on collecting used cooking oil of people in Chiang Mai municipality for biodiesel production / วิมลมาศ เตรียมศศิธรวิมลมาศ เตรียมศศิธร
2551ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสานพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านแม่ลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts of the Chiang Mai-Mae Hong Son Rope Way Project : A Case study of Mae Lao Village, Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / จุฬาลักษณ์ ไชยพยอมจุฬาลักษณ์ ไชยพยอม
2554สตรีกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Women participation in Solid waste management in the zone municipal Mae Jo, San Sai District, Chiang Mai / จารุณี สุขแก้วจารุณี สุขแก้ว
2551การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านปางป่าคา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Pangpaka, Mae Ram subdistrict, Mae Rim district, Chiang Mai province / นาตยา หวาเกตุนาตยา หวาเกตุ
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ = Peoples participation in developing the square area enclosed by Chiang Mai Moat / สุทัศน์ บุญเป็งสุทัศน์ บุญเป็ง
2551ผลกระทบทางสังคมอันอาจเกิดจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impact of the Chiang Mai - Mae Hong Son rope way project on the people's quality of life : A case study of Maeping, Maehee sub-district, Pai district, Mae Hong Son province / เปล่งศรี ตองอ่อนเปล่งศรี ตองอ่อน
2554การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของกลุ่มสตรีผู้นำชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching local knowledge to youths to with environmental education process of a group community woman: A Case study of Moo Ban Hua Tung, Chaing Dao Sub-district, Chaing Dao District, Chiang Mai Province / หนึ่งฤทัย ไชยเดชหนึ่งฤทัย ไชยเดช
2555ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่สูงของบ้านแม่แอบในตำบล บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency and effectiveness of environmental printing media in the highland communities of Mae Abnai Village, Ban Luang Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province / พีระพล ดำงามพีระพล ดำงาม
2546การใช้ไม้ไผ่ในวิถีชีวิตชาวไทลื้อกับระบบนิเวศท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน = Utilization of Bamboon in the livelinoods of Tai Lue and local ecosystem : A Case study of Tambon Ngob, Amphoe Tung Chang, Changwat Nan / เกษมศักดิ์ อุ่นบ้านเกษมศักดิ์ อุ่นบ้าน