Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 373 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศาศิริพร พงษ์ระวีวงศา
2002Salmonella monitoring in slaughter pigs in Chiang Mai Province / Prapas PatchaneePrapas Patchanee
2541การสอนอย่างมีแบบแผนและการเยี่ยมบ้านที่มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / จารุนันท์ สมณะจารุนันท์ สมณะ
2540ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในจังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์พร้อม อุตสาคตจันทร์พร้อม อุตสาคต
2541ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์จันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์
Aug-2012The Entrapment of natural peptides in nanoparticles for scar treatmentCharinya Chankhampan
May-2558การจัดเก็บข้อมูลลักษณะรูปแบบรองเท้าที่มีจำหน่ายใน ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการจำแนกประเภทรอยพื้นรองเท้าไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; สุภาภรณ์ ทาสม
May-2558ผลของการฝึกความอ่อนตัวต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในนักมวยไทยอาชีพค่ายเควสไทยแลนด์เพียรชัย คำวงษ์; ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์; ธนพงศ์ ขุนหารแก้ว
2543บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดพิษณุโลก/ จินตนา ทิพทัสจินตนา ทิพทัส
2543การใช้ยาสามัญประจำบ้านของประชาชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / พรทิพย์ เจียมสุชนพรทิพย์ เจียมสุชน