Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 373 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาร่วมกับโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำแบบวัดวาระยะทาง 50 เมตร / ชาญยุทธ์ อินทร์แก้วชาญยุทธ์ อินทร์แก้ว
2544เปรียบเทียบการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / อัจฉรา ขัดขาวอัจฉรา ขัดขาว
2544วิธีการและองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดระยอง / วราภรณ์ เหล่าหัชกุลวราภรณ์ เหล่าหัชกุล
2544ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคระหว่างตั้งครรภ์กับน้ำหนักทารกแรกคลอด / วิภาดา ตั้งใจมั่นวิภาดา ตั้งใจมั่น
2544ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง / เยาวภา ดอนกิจภัยเยาวภา ดอนกิจภัย
2544การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มาสุทัน ทาวงศ์มา
2544ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมความเจ็บป่วยของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ธัญญลักษณ์ ไชยรินทร์ธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์
2544ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุขมูลฐาน สู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน / เทียนทอง ต๊ะแก้วเทียนทอง ต๊ะแก้ว
2545การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุข อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา นันทขว้างนิตยา นันทขว้าง
2544ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง / สุปรียา รามการุณสุปรียา รามการุณ