Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำอัมพร จันคำ
2544การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มาสุทัน ทาวงศ์มา
2545การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุข อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา นันทขว้างนิตยา นันทขว้าง
2544การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิณัฐศรุต นนทธิ
2544ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กิ่งกาญจน์ บุญมากิ่งกาญจน์ บุญมา
2542การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันช้างมูบ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญศรี แซ่ตั้งเจริญศรี แซ่ตั้ง
2547ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and perception of antiretrovirus drug and drug adherence of AIDS patients in Chiang Mai province / ทินมณี ทิพย์ปัญญาทินมณี ทิพย์ปัญญา
2547ระดับสารเคมีจำกัดศัตรูพืชในกระแสเลือดของผู้ประกอบอาชีพทำใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Blood pesticides level of workers in tobacco plantation, Mae Chan district, Chiang Rai province / ศราวุธ สร้อยอินต๊ะศราวุธ สร้อยอินต๊ะ
2547การประเมินผลกระทบสุขภาพเบื้องต้นของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสวนลำใย ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = The Initial health impact assessment of the agriculturist on using pest-controlling chemicals in longan of wangpang subdistrict Wiang Nong Long district Lamphun province / ทองเพ็ญ ปาละก้อนทองเพ็ญ ปาละก้อน
2547อาการและอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้สัมผัสการเผาไหม้ลิกไนท์ในกระบวนการบ่มใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Symptoms and signs of respiratory system and pulmonary function of people exposed to lignite combustion in tobacco curing process in Mae Chan district, Chaing Rai province / สราวุฒิ พวงคตสราวุฒิ พวงคต