Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.037 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง / เยาวภา ดอนกิจภัยเยาวภา ดอนกิจภัย
2544ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบทั่วไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต / วรรณวิไล ลักขณาเดชวรรณวิไล ลักขณาเดช
2545พฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยหมดประจำเดือนในชุมชนพัฒนาวัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวรรณ วิศวะกุลวรวรรณ วิศวะกุล
2545ความรู้และการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร ของโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงภาคเหนือ / มณฑกานต์ ยังมีสุขมณฑกานต์ ยังมีสุข
2545ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญชุบ ประเสริฐผลบุญชุบ ประเสริฐผล
2545การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ำหนักของนักศึกษาวัยรุ่นหญิงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พัชราภรณ์ เซียสกุลพัชราภรณ์ เซียสกุล
2546การบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลที่พักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ คำกัมพลอาภาภรณ์ คำกัมพล
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้โภชนาการและการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐินี ทิพย์ธรรมณัฏฐิณี ทิพย์ธรรม
2545ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตรา มาเมืองสุมิตรา มาเมือง
2545พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาลแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่ / ภาราตี แซ่โกยภาราตี แซ่โกย