Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 484 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษา ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / บัณฑิต เผ่าวัฒนาบัณฑิต เผ่าวัฒนา
2555การจัดการภัยแล้งสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Drought managements for paddy field in Doi-Saket District, Chiang Mai Province / ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูนธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน
2554ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ ระบบการปลูกกล้วยน้าว้าในลุ่มน้าขนาดเล็ก: กรณีศึกษาบ้านน้าต๊ะ ตำบลน้าหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Local wisdom and science knowledge in managing the cultivation system of musa sapientum in sub-watershed: a case study of Nam Ta Village, Nam Man Sub-district, Tha Pla District, Uttaradit Province / จรรยารักษ์ นามเมืองจรรยารักษ์ นามเมือง
2537การใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินในเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปที่ดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระพันธุ์ วีระญาโณวีระพันธุ์ วีระญาโณ
2011Spaces of exception and shifting strategies of the Kokang Chinese along the Myanmar/China border = พื้นที่ยกเว้นและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของชาวจีนโกกังบริเวณพรมแดนพม่า-จีน / Myint Myint KyuMyint, Myint Kyu
2537การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบพื้นบ้าน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย / ไชยา อู๋ชนะภัยไชยา อู๋ชนะภัย
2555การเมืองว่าด้วยเป็ดไล่ทุ่ง : วาทกรรมไข้หวัดนกและการต่อรองของเกษตรกร = Politics of free grazing duck : discourse of avian influenza and farmer's negotiation / กรรณิกา อุสสาสารกรรณิกา อุสสาสาร
2555การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Managerial evaluation of Chiang Mai University's master of arts program in political economy / ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
2012The Practice of learning among Shan migrant workers in Chiang Mai City = ปฏิบัติการของการเรียนรู้ในกลุ่มแรงงานชาวไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ / Kyaw Kyaw Min HtutKyaw Kyaw Min Htut
2555ความรู้ความเข้าใจในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องปรามการกระทำผิดทางการเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่อ่องสอน = Officer's understanding of liability for the wrongful acts of officials about prohibition of financial guilt in local government organization, Mae Hong Son Province / เชฎฐชัย ศรีชุชาติเชฎฐชัย ศรีชุชาติ