Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุโข เสมมหาศักดิ์สุโข เสมมหาศักดิ์
2537การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของพื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรนภา สมสุขพรนภา สมสุข
2537รูปแบบการเดินทางไปทำงานของข้าราชการที่ทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์
2531การวิเคราะห์พื้นที่บริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สายสวาท พงษ์โสภาสายสวาท พงษ์โสภา
2537การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบของการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2524-2534 / สราวุธ ทิพย์เดโชสราวุธ ทิพย์เดโช
2544พฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วิไลรัตน์ เสียมภักดีวิไลรัตน์ เสียมภักดี