Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 189 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536สถานภาพและบทบาทของหัวคะแนนในการซื้อ-ขายเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535 : ศึกษากรณีเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์สนิท คุณนะลาพงษ์สนิท คุณนะลา
2536ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีปลัดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / จรัญ ปัญญาวีร์จรัญ ปัญญาวีร์
2535การวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงในประเทศไทย / วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพลวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
2536บทวิเคราะห์ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 / สมบัติ สิทธิสถาพรกุลสมบัติ สิทธิสถาพรกุล
2535การวิเคราะห์การบริหารงานทะเบียนราษฎรเชิงระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ / สุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์สุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์
2535การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ศักดา กันหาเวียงศักดา กันหาเวียง
2536ไทยมุสลิมกับความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษากรณีชาวไทยมุสลิมในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา / พิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่นพิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น
2536นโยบายการรวมพวกชาวเขากับเอกลักษณ์ประจำเผ่า : ศึกษาเชิงวัฒนธรรมทางการเมือง / พิมล แสงสว่างพิมล แสงสว่าง
2536ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุเทพ ฐาปนวรกุลสุเทพ ฐาปนวรกุล
2535บทบาทของหอการค้าจังหวัดตากต่อการค้าชายแดนไทย-พม่า / ระดม สรรพพันธุ์ระดม สรรพพันธุ์