Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 20 (Search time: 0.05 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเมืองในกระบวนการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ : ศึกษากรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2540 / วัฒนา ชัยสวัสดิ์วัฒนา ชัยสวัสดิ์
2541ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์วัลลภัช สุขสวัสดิ์
2540ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
2544ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อคุณสมบัติและภาพลักษณ์ของผู้นำพรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบนายชวน หลีกภัย และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร / ปฐม ปฐมธนพงศ์ปฐม ปฐมธนพงศ์
2544ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุลธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล
2544ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / เสน่ห์ สุรินทร์เสน่ห์ สุรินทร์
2544การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนที่ได้และไม่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่ง ศรีโพธิ์รุ่ง ศรีโพธิ์
2544บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิชิต ตันติศักดิ์พิชิต ตันติศักดิ์
2545พัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มการเมือง อานันทภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
2545การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกู้สายน้ำให้แผ่นดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ / โชคชัย เดียวกนกรัตน์โชคชัย เดียวกนกรัตน์