Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1072 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ณัฐกิจ พลเยี่ยม
2557การสร้างความโปร่งใสในการประเมินราคาที่ดินด้วยนวัตกรรม “ตู้แสดงราคาประเมินระบบสัมผัส” ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ฐิตาภรณ์ จินะกาศ
Dec-2557บทบาทของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การเคลื่อนย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ดินโคลนถล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; อำนาจ พัวตะนะ
Mar-2558การจัดทำดัชนีความสุขมวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา; จุฑามาส อินจำนง
Dec-2558การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; มัทวัน บุญพงศ์
May-2015การต่อรองงบประมาณของชมรมผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์; นัทธพงศ์ สุวรรณธัช
Jul-2015ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; ธีรยุทธ พุ่มนวน
2557บทบาทของผู้นำในท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; สราวุธ ธรรมศิลป์
2557การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; วัชชารมย์ เชื้อเมืองพาน
May-2558การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดงและสาขาสันทรายรองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; วีรชัย เคลื่อนเพชร