Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1061-1070 of 1072 (Search time: 0.044 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2550-2553 = Waste management of Ban Paekwang Community, Namphrae Sub-District, Hangdong District, Chiang Mai Province B.E. 2550-2553 / วิมลวัลย์ ไชยกาญจน์วิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
2554การเรียนรู้ของชุมชนผ่านโครงการนำร่องเขตส่งเสริม ผลิตลำไยคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ = Community learning through the Pilot Project Area for Producing Quality Longans in Chiang Mai Province / วิชชุดา กันตีวงศ์วิชชุดา กันตีวงศ์
2551ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง = Performances under the internal control standard of local government organization inLampang Province / ชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
2548ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in tax collection of large tambon administrative organizations in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / ปนิษฐา รักธรรมปนิษฐา รักธรรม
2548ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการท่องเที่ยวของกรมรบพิเศษที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of the Implementation of the 5th special force regiment tourism project, Special Warfare Command, Chiang Mai Province / สมบัติ สิงห์แหลมสมบัติ สิงห์แหลม
2551บทบาทของผู้นำชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of local leaders on sufficiency economy project of Papai Village, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ธัญญารัตน์ นันติกาธัญญารัตน์ นันติกา
2548พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Voting behavior in the B.E.2548 general election of The Prince Royal College's staff, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ประชา วีรวัฒน์ประชา วีรวัฒน์
2555การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management of Wing 41 Chiang Mai Province / บัณฑิต คุ้มวานิชบัณฑิต คุ้มวานิช
Jun-2015การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดอยปุยในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2548-2556)อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; ชลดาณษภร รักศรีเกษตร
Dec-2015ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; เอกภาคย์ ภาคพิชเจริญ