Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.074 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา คำฤทธิ์วัฒนา คำฤทธิ์
2550ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง = Readiness of Banklang Tambon administrative organization, Mueang Lamphun district, Lamphun province in upgrading to municipality / รัตนา ปรีชานุกูลรัตนา ปรีชานุกูล
2547ทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of local officials toward management Tambon administrative organization in Chiang Mai Province / มงคล รักษ์เลิศวงศ์มงคล รักษ์เลิศวงศ์
2547ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding on the structure and authority of tambon administrative organization of the people in Tambon Mueang Ngai, Amphoe Chiang Dao, Changwat Chiang Mai / พิชเกษม วรรณรัตน์พิชเกษม วรรณรัตน์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและทัศนคติต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / มงคลศักดิ์ เมืองธรรมมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
2547การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษากรณี อบต. ขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / พลเกต อินตาพลเกต อินตา
2547ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ
2547บทบาททางการเมืองของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / สันติ สันทัดสันติ สันทัด
2546ผลกระทบของโครงสร้างวิธีการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ต่อขวัญและกำลังใจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of the new personnel management on the morale of chief administrative officers of Tambon Administrative organizations in Chiang Mai Province / รัชดาพร ณ เชียงใหม่รัชดาพร ณ เชียงใหม่
2548บทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Role of the tambon administrative organization (TAO) of chief executive in local development: a case study of Mae Wang District TAOs, Chiang Mai Province / จรรยา ศิวานนท์จรรยา ศิวานนท์