Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.051 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระบบสายตรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์ / อรรถกิจ กรณ์ทองอรรถกิจ กรณ์ทอง
2555ภาพลักษณ์ของตำรวจเชียงใหม่ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Image of Chiang Mai traffic police in the opinion of people in Chiang Mai Municipality / บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิบัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ
2533การจัดสายตรวจกับการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ บำรุงรัตน์ณรงค์ บำรุงรัตน์
2535ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านการจราจร : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพงค์ราชนิเวศน์ / ประจวบ วงศ์สุขประจวบ วงศ์สุข
2555การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Legal procedure toward accused Burmese migrants according to the U.N. Human Rights Declaration : a case study of Phupingrajanivej Police Station, Mueang Chiang Mai District / ทรงพล อาวพิทักษ์ทรงพล อาวพิทักษ์
2537การตัดสินใจใช้อาวุธปืนของตำรวจสายตรวจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการระงับเหตุของตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง / ภาณุวัฒน์ บัวชาติภาณุวัฒน์ บัวชาติ
2554การศึกษาภาพลักษณ์ของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Study of image of volunteer community police in jurisdiction of Changphuek Police Station, Mueang Chiang Mai District / กฤษดา สงวนศิลป์กฤษดา สงวนศิลป์
2535กำลังขวัญของตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 / นันทวิทย์ เทียมบุญธงนันทวิทย์ เทียมบุญธง
2536ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สายนันท์ จันทรศัพท์สายนันท์ จันทรศัพท์
2535คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนในทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ / สมโภชน์ สนกนกสมโภชน์ สนกนก