Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.091 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Managerial effectiveness of the direct mayoral election : a case study of Chiang Mai Municipality / สุพัตรา เหลืองอภิชนสุพัตรา เหลืองอภิชน
2552การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in mayor election in Nongtongpattana Municipality, Chiang Mai Province / พิพัฒน์ มนัสเสวีพิพัฒน์ มนัสเสวี
2547ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / พรพิมล รัตนกมลรัตน์พรพิมล รัตนกมลรัตน์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับนักการเมืองท้องถิ่นในระบบการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Relations between buddhist monks and loca-level politicians in election process: a case study of Chiang Mai municipality / นิพนธ์ ศรีตระกูลนิพนธ์ ศรีตระกูล
2552การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in the election of member of Tambon Hang Dong, Municipal Council, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กิติพัฒน์ ประเสริฐกิติพัฒน์ ประเสริฐ
2549การบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the B.E.2548 general election of the election commission: A Case study of constituencies 1 - 10, Chiang Mai Province / ณัฐชไม เงินปานณัฐชไม เงินปาน
2546ความรู้และความเข้าใจและผลกระทบในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ / พิทักษ์ ตันติศักดิ์พิทักษ์ ตันติศักดิ์
2546ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 / ปฐมทัศน์ บรรณเลิศปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
2551การสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2550 = The Memberof parliament candidates' political confidence building for 2007 election in the constituence 1, Chiang Mai Province / วรพงษ์ วรสูตรวรพงษ์ วรสูตร
2551พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป ธันวาคม 2550 = Voting behavior of Kavila Hospital Medical Staff, Chiang Mai Province in general elections December 2007 / นภัสสร ใจหาญนภัสสร ใจหาญ